‘காக்கி’யும் இல்லை, ‘வெற்றி’யும் இல்லை… இழுபடும் விஜய் படத்தலைப்பு சிக்கல்!